Услови коришћења rs.online-iq-tests.com

Оптштим условима пословања регулисан је правни однос између власника домена rs.online-iq-tests.com (и локалних домена rs.online-iq-tests.com) и корисника rs.online-iq-tests.com (и локалних домена rs.online-iq-tests.com). Врло је важно и то да Твоја wеб страница не буде претрпана рекламом јер онда нећеш зарадити више, већ обрнуто.

1.Спецификација пројекта rs.online-iq-tests.com и основне дефиниције

HellSpy SE, Praha 5, Lidicka, 150 00, ID: 28504631, (у даљем тексту само „Организатор теста IQеу односно власник домена“) приређује on-line projekt rs.online-iq-tests.com (у даљем тексту само "IQeu") .
Услови коришћења услуга rs.online-iq-tests.com (у даљем тексту "PIQeu") = услови којима су уређена права и обвезе субјеката који учествују у тесту IQeu (Организатор теста IQeu односно власник домена и корисници). Актуелизована верзија PIQeu доступна је на URL http://rs.online-iq-tests.com/privacy-policy/. Организатор теста Qeu односно власник домена задржава право на измену PIQeu, с тим да измена важи од датума објаве исте на наведеној web страници.
Организатор теста IQeu.односно власник домена = субјект који осигурава несметан рад сервера и апликација потребних за провођење теста IQeu.
Корисник = посетилац web странице који прође тест IQ или особа која се региструје у систем

2. Права и обавезе уговорних странака

Организатор теста IQeu односно власник домена:

 • IИма право било када и на било који начин да контактира Корисника
 • Има право да одобри индивидуалне услове за остале субјекте који учествују у пројекту IQeu
 • Има право да забрани приступ било којем кориснику без образложења

Korisnik:

 • Има право да контактира власника домена IQeu
 • I Има право да изда обавештење о завршетку свог учешћа у пројекту IQeu без образложења
 • Дужан је да се придржава важећих начела учешћа у пројекту PIQeu.
 • Након извршеног плаћања корисник има право да сазна резултате тестова и уколико му исти нису издати, има право да се обрати власнику домена и да тражи решење насталог проблема, али не и на накнаду.
 • Пружањем својих личних података корисник даје власнику домена своју сагласност са одлагањем својих личних података у базу података власника домена које сме користити ове податке за успостављање контакта с корисником. Организатор теста IQeu односно власник домена гарантује да лични подаци неће бити пружени трећим особама и дужан је по захтеву корисника да обрише те личне податке из базе података. Попуњавањем теста или регистрацијом корисник даје своју сагласност с овом изјавом.

3. Учешће индивидуалних субјеката у пројекту IQeu

Организатор теста IQeu односно власник домена:

 • Учествује у IQeu од почетка све до завршетка пројекта односно до предаје пројекта IQeu другом субјекту
 • Проверава поштовање правила PIQeu и предузима одговарајуће мере у случају евентуалног кршења тих правила

Корисник:

 • Укључује се у пројект IQeu попуњавањем теста или регистровањем
 • Има право да било када захтева да му се шаљу одговарајуће информације, и то навођењем своје и-мејл адресе приликом регистрације
 • Има право да било када заврши своје учешће у IQeu

4. Одговорност појединачних субјеката

Субјекти који учествују у IQeu сносе одговорност за све на што могу утицати својим поступањем..
Организатор теста IQeu односно власник домена:

 • Одговара за поштовање правила PIQeu
 • Не одговара за платежну способност Корисника

Корисник:

 • Одговара за поштовање правила PIQeu

5. Платни системи

Услуге платних система пружа Организатор теста IQeu односно власник домена. Платни системи и цена резултата теста утврђују се према локалитету дефинисаном од стране корисника приликом апсолвирања теста. Уколико корисник одабере други локалитет него онај у којем се управо налази, највероватније је да неће моћи добити резултате теста.
Попис земаља, начина плаћања и цијена:

rs.online-iq-tests.com: 300 дин + цена основног СМСа+ порези

6. Заштита личних података, ауторска права

Током наше сарадње у вези рекламе може доћи до међусобне размене личних података (име, адреса, телефон, и-мејл, МБ и слично). Ови подаци се сматрају поверљивим, с тим да приступ тим подацима имају само субјекти који на овај начин међусобно размењују личне податке. Обе уговорне странке се обвезују да неће пружити те податке трећим особама, и то у било каквом облику (у штамапаном облику, у електронском облику и слично), осим разних статистичких прегледа према којима није могуће утврдити идентитет конкретне особе. Организатор теста IQeu односно власник домена, поред тога, задржава право да обави анализе и прати понашање других субјеката укључених у рекламу пројекта и евентуално да преда резултате анализе трећим особама, али само у облику статистичких података према којима није могуће утврдити идентитет конкретне особе.

7. Подршка

Комерцијална питања:
E-mail (и-мејл): Е-маил
техничка питања:
И-мејл: Е-маил
Организатор теста IQeu односно власник домена дужан је на темељу писаног захтева субјекта – корисника теста да предузме све финансијски прихватљиве и разумне радње у сврху брисања личних података предметног субјекта-корисника из своје базе података.
Hellspy SE, 11/11/2009.